၁။ လူကြီးမင်းဝယ်ယူလိုသော prepaid card များကို ဝယ်ယူရန် www.prepaidcard.com.mm သို့သွားပါ။


၂။ လူကြီးမင်းဝယ်ယူလိုသော item အားရွေးချယ်ပြီိးပါက Add to Cart button ကိုနှိပ်ပါ။


၃။ Cart Details page တွင် လူကြီိးမင်း ရွေးချယ်ထားသော item အား အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

 • အရေအတွက် တိုးလိုပါက Plus (+) button ကိုနှိပ်ပါ။
 • အရေအတွက် လျှော့လိုပါက Minus (-) button ကိုနှိပ်ပါ။
 • ပယ်ဖျက်လိုပါက Remove button ကိုနှိပ်ပါ။
 • အမျိုးအစားမတူသော item များ ထပ်မံဝယ်ယူလိုပါက Continue Shopping (သို့မဟုတ်) Home (သို့မဟုတ်) ဘယ်ဘက်ရှိ Card အမျိုးအစားများအား ရွေးချယ်ကာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
 • ထို့နောက် Next button ကိုနှိပ်ပါ။


၄။ Checkout page အား အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

 • Coupon code ရှိပါက "Enter your coupon code" နေရာတွင် ထည့်သွင်းပါ။
 • ထို့နောက် Next button ကိုနှိပ်ပါ။


၅။ Delivery Information page အား အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

 • Prepaid Card website တွင် account ဖွင့်ထားသော Email သို့ order ပေးပို့စေလိုပါက Delivery to my account registered email ကိုရွေးပါ။
 • မိတ်ဆွေ (သို့မဟုတ်) မိမိချစ်ခင်ရသူများသို့ လက်ဆောင် (Gift Card) အနေဖြင့်ပေးပို့လိုပါက Delivery to my other email ကို ရွေးချယ်ပါ။
 • ဖုန်းနံပါတ် သို့ PIN code ပေးပို့စေလိုပါက Delivery to my mobile SMS ကို ရွေးချယ်ပါ။
 • ထို့နောက် Next button ကိုနှိပ်ပါ။၆။ လူကြီိးမင်း အသုံးပြုလိုသော Payment System (MyanPay, MPU Card, Internet Banking, Mobile Banking, Bank Transfer) ကို ရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက် Next button ကိုနှိပ်ပါ။