• လူႀကီးမင္း ၀ယ္ယူလိုေသာ Prepaid Card မ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ www.prepaidcard.com.mm ကိုသြားပါ။


 • လူၾကီးမင္း၀ယ္ယူလိုေသာ ကဒ္အမ်ိုဳးအစားတြင္ Add to Cart ကိုႏွိပ္ပါ။
 • ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ Page တြင္ လူၾကီးမင္း၏ Information အခ်က္အလက္မ်ားကို ၿဖည့္သြင္းပါ။

 • ထိုသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းရာတြင္
  • ၀ယ္ယူထားေသာကဒ္၏ အေရအတြက္ကို ၿပင္လိုလွ်င္ plus ႏွင့္ minus သေကၤတကို ႏွိပ္ေပးရပါမည္။
  • ၀ယ္ယူထားေသာကဒ္အား ၿပန္ဖ်က္ခ်င္ပါက Remove ကို ႏိွပ္၍ၿပန္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။
  • အၿခားအမ်ိဳးအစားမတူညီေသာ ကဒ္ကိုထပ္မံ၀ယ္ယူလိုပါက ဘယ္ဘက္မွာရွိေသာ ကဒ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ႏိွပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Home ကို ႏိွပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထပ္မံေရြးခ်ယ္၍ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

  • လူၾကီးမင္း၏ Payment စနစ္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ Email သို႔ Prepaid Card အား တိုက္ရုိက္ ေပးပုိ႔ေစလုိပါက "Delivery to your payment account email." အား ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။
  • လူႀကီးမင္း၏ Prepaid Card Website တြင္ အေကာင့္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Email အား ေပးပုိ႔ေစလုိပါက "Delivery to your account register email." အား ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။
  • လူႀကီးမင္း၏ Personal Email သို႔ ေပးပုိ႔ေစလုိပါက "Delivery to your personal email." အား ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။
  • လူႀကီးမင္း၏ မိသားစု (သို႔မဟုတ္) မိတ္ေဆြမ်ားသို႔ လက္ေဆာင္ (Gift) အေနျဖင့္ ေပးပုိ႔လုိပါက လက္ခံရရွိေစလိုသည့္ Email အား ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ "Send as a gift to your family members or friends (Customized email)." အား ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။

 • မိမိ ၀ယ္ယူလိုေသာ Prepaid Card အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျဖည့္သြင္းျပီးပါက အတည္ျပဳရန္္ Confirm Your Order ကိုႏွိပ္ပါ။

 • လူႀကီးမင္း၏ Order အား ပိုမိုေသခ်ာမႈရွိေစရန္ ထပ္မံစစ္ေဆးေပးပါ။ အကယ္၍ လူႀကီးမင္းထံတြင္ Discount Coupon Code ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာေနရာတြင္ ျဖည့္သြင္း၍ "Apply Coupon" ႏွိပ္ေပးပါ။

 • လူၾကီးမင္း လိုအပ္ေသာ ကဒ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုမွန္ကန္ျပီဆိုပါက I agree Terms and Policies ကို အမွန္ၿခစ္ေပးျပီး ေငြေပးေခ်ရန္အတြက္ Secure Checkout ကို ႏွိပ္ေပးပါ။
 • လူႀကီးမင္း အသံုးျပဳလိုေသာ Payment System (MyanPay, MPU Card, Online Banking) အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖင့္ ေငြေပးေခ်ေပးပါ။
 • လူႀကီးမင္း၏ ေငြေပးေခ်မႈ ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္တြင္ လူႀကီးမင္းထံသို႔ ၀ယ္ယူလိုက္သည့္ ကဒ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မည္။
 • Bonus Point ဆုိသည္မွာ Prepaid Card Website မွ အၿမဲ ၀ယ္ယူေသာ Customer မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုက္ေသာ ကဒ္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ Bonus ေပးေသာ Reward Points ျဖစ္ပါသည္။

 • ထို Bonus Point မ်ားအား စုစည္း၍ ပမာဏတစ္ခုအေရာက္တြင္ Prepaid Card မွ Discount မ်ား ရယူျခင္း၊ Bonus Point တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ကဒ္အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လဲလွယ္ျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • Customer မ်ားအေနျဖင့္ Bonus Point မ်ားအား ရယူလိုပါက Prepaid Card Website တြင္ အေကာင့္ဖြင့္လွစ္ျပီး ၀ယ္ယူမွသာ Point မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ Prepaid Card Website တြင္ Account မဖြင့္လွစ္ရေသးပါက ဤေနရာ တြင္ Click ႏိွပ္၍ အေကာင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါသည္။

 • လူႀကီးမင္းသည္ Prepaid Card Website ကို LogIn ၀င္ေရာက္ျပီး ကဒ္မ်ားကို ၀ယ္ယူမည္ဆိုလွ်င္ လူႀကီးမင္း၏ Account ထဲသို႔ Point မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • လူႀကီးမင္း၏ Bonus Point မ်ားအား ျပန္လည္စစ္ေဆးလိုပါက လူႀကီးမင္း၏ Prepaid Card Account သို႔ Login ၀င္ေရာက္ျပီး စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။
 • လူႀကီးမင္း၏ Bonus Point မ်ားကိုအသံုးၿပဳ၍ ကဒ္၀ယ္ယူမႈမ်ားအား ျပန္လည္စစ္ေဆးႀကည့္ရႈလိုပါက Account Login >> My Account >> Bonus Point History တြင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။
 • လူႀကီးမင္း၏ Bonus Point မ်ားအား ဖုန္းကဒ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္လိုပါက Account Login >> My Account >> Bonus Point Redemption သို႔ ၀င္ေရာက္ျပီး Phone Card အား ေရြးခ်ယ္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
  လူႀကီးမင္း ၀ယ္ယူလိုက္ေသာ ဖုန္းကဒ္အမ်ိဳးအစား၏ Pin Code ကို လူႀကီးမင္း၏ Prepaid Account Email ဆီသို႔ ခ်က္ခ်င္း ေပးပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။
  လူႀကီးမင္း၏ Bonus Point ထဲမွ လူႀကီးမင္း ၀ယ္ယူလိုက္ေသာ ကဒ္၏ေငြပမာဏအတိုင္း ႏႈတ္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • လူႀကီးမင္း၏ Bonus Point မ်ားအား လက္ေဆာင္ကဒ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္လိုပါက Account Login >> My Account >> Bonus Point Redemption သို႔ ၀င္ေရာက္ျပီး Gift Card အား ေရြးခ်ယ္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
  လူႀကီးမင္း ၀ယ္ယူလိုက္ေသာ လက္ေဆာင္ကဒ္အမ်ိဳးအစား၏ Pin Code ကို လူႀကီးမင္း၏ Prepaid Account Email ဆီသို႔ ခ်က္ခ်င္း ေပးပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။
  လူႀကီးမင္း၏ Bonus Point ထဲမွ လူႀကီးမင္း ၀ယ္ယူလိုက္ေသာ ကဒ္၏ေငြပမာဏအတိုင္း ႏႈတ္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • လူႀကီးမင္း၏ Bonus Point မ်ားအား Discount Coupon မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္လိုပါက Account Login >> My Account >> Bonus Point Redemption သို႔ ၀င္ေရာက္ျပီး Discount Coupon အား ေရြးခ်ယ္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
  လူႀကီးမင္း ၀ယ္ယူလိုက္ေသာ Discount Coupon အမ်ိဳးအစား၏ Coupon Code နံပါတ္ကို လူႀကီးမင္း၏ Prepaid Account Email ဆီသို႔ ခ်က္ခ်င္း ေပးပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။
  လူႀကီးမင္း၏ Bonus Point ထဲမွ လူႀကီးမင္း ၀ယ္ယူလိုက္ေသာ Discount Coupon ၏ေငြပမာဏအတိုင္း ႏႈတ္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။
  ထို Coupon Code ကို အသံုးျပဳ၍ ကဒ္မ်ားကို ၀ယ္ယူခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ကဒ္၏က်သင့္ေငြပမာဏထဲမွ လူႀကီးမင္း အသံုးျပဳလိုက္ေသာ Coupon Code ၏ ေငြပမာဏကို ေလွ်ာ့ျပီး ေငြေပးေခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။